Komenda Powiatowa

Wyniki IV ETAPU naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji organizacyjno kadrowej – dot. ogłoszenia nr 5/2019

Po przeprowadzeniu w dniu 19 grudnia  2019 r. kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej oraz po podliczeniu punktów uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego (tj. posiadane umiejętności i kwalifikacje oraz rozmowę kwalifikacyjną) Komisja kwalifikacyjna ustaliła:

W oparciu o zapisy umieszczone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskane wyniki do V etapu postępowania w celu ustalenia  zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zostaje skierowany kandydat o numerze identyfikacyjnym 3/N5/8.

Informujemy, że w związku z powyższym Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim skontaktuje się telefonicznie z ww. kandydatem w celu odbioru skierowania na przedmiotowe badania.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej nabór zostanie nierozstrzygnięty z uwagi na brak kandydatów.

Print Friendly, PDF & Email