Komenda Powiatowa

Wyniki V etapu i informacja końcowa o wynikach naboru do służby na stanowisko stażysta w sekcji logistycznej – dot. ogłoszenia nr 2/2019

Po przeprowadzeniu w dniu 10 września 2019 r. kolejnego etapu kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej oraz po podliczeniu punktów uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego (tj. posiadane umiejętności i kwalifikacje oraz rozmowę kwalifikacyjną) została ustalona następująca kolejność kandydatów:

W oparciu o uzyskane wyniki do kolejnego etapu VI  w celu orzeczenia  zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zostaje skierowany, jeden kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów o numerze identyfikacyjnym 4/N2/8. 

W związku z powyższym Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim skontaktuje się telefonicznie z ww. kandydatem w celu odbioru skierowania na przedmiotowe badania.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Print Friendly, PDF & Email